مقالات و پایان نامه ها

مقاله b (3175)

برای سنجش رضایت از زندگی از مقیاس رضایت از زندگی(SWLS)3 دینر و دیگران (1985) استفاده میشود. این مقیاس از 5 گزاره که، مولفه شناختی بهزیستی فاعلی را اندازهگیری میکند تشکیل شده است. این مقیاس به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (3174)

3-4)آزمون نرمال بودن جامعه آماری283-5) مدل پیشنهادی تحقیق323-6) حجم نمونه و روش اندازه گیری آن333-7) ابزار گردآوری اطلاعات333-8) طراحی پرسش نامه333-8-1) روایی و پایایی343-9) متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق353-10) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات35فصل چهارم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (3173)

فصل چهارم : نتایج 4-1- جدایههای قارچ عامل بیماری 554-2- علائم بیماری پوسیدگی زغالی ناشی از قارچ M. phaseolina 564-3- مشخصات قارچ عامل بیماری(M. phaseolina)614-4- پراکنش قارچ عامل بیماری در استان مازندران 634-5- گروهبندی جدایههای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3172)

3-4-1- RT-PCR373-4-2- تکثیر cDNA393-4-2-1- PCR(Polymerase Chain Reaction)393-4-2-2- مواد و وسایل مورد نیاز برای ساخت CDNA433-4-2-3- روش انجام آزمایش ساخت cDNA443-4-2-4- نحوه انجام واکنش RT-PCR برای اطمینان از صحت سنتز cDNA453-4-2-5- آشکار سازی محصولات PCR با Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3171)

خلاصه انگلیسی ……………………………………………………………………………………………….81تائید دانشگاه ……………………………………………………………………………………………………82فرم اطلاعات شخصی ………………………………………………………………………………………….83فرم رضایت اگاهانه …………………………………………………………………………………………….84 ‍‍‍‍‍ فصل اول :زمینه پژوهش : در اقدامات پزشکی مدرن ، بیش از 80 در صدافراد بستری شده در بیمارستان در طی زمان بستری Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (3170)

3-3 روش کار203-3-1 ضریب فشردگی (گراویلیوس) حوضه ماسوله رودخان203-3-2 نسبت دایره ای حوضه ماسوله رودخان213-3-3 ضریب گردی (میلر) حوضه ماسوله رودخان213-3-4 شیب ناخالص رودخانه اصلی حوضه ماسوله رودخان213-3-5 زمان تمرکز به روش کالیفرنیادرحوضه ماسوله رودخان223-3-7 Read more…

By 92, ago